Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov - Opella SK

Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Opella Healthcare Slovakia s. r. o. a pre celú skupinu Sanofi Group veľmi dôležitá. Nižšie sa môžete oboznámiť s informáciami o ochrane a o spracúvaní Vašich osobných údajov a s právami, ktoré môžete v súvislosti so spracúvaním osobných údajov uplatniť. 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríl 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Opella Healthcare Slovakia s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01, Slovenská republika, IČO: 53 238 770, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.: 147391/B (ďalej tiež „prevádzkovateľ“ alebo „Opella“). 

Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadne spracovania osobných údajov môžete prevádzkovateľa kontaktovať na adrese Opella Healthcare Slovakia s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01 alebo môžete kontaktovať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov skupiny Sanofi Group (DPO) na adrese: sanofi-aventis Global Privacy Office, Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS, France. 

Aké osobné údaje spracúvame, aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a jeho účel?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v ktorom sme ich získali priamo od Vás (napr. prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej komunikácie alebo sme ich získali z iných verejných zdrojov (napr. databáza verejne dostupných údajov na webových stránkach)) alebo od tretích osôb, pokiaľ sú tieto osoby oprávnené Vaše osobné údaje spoločnosti Opella poskytnúť.

Spracúvané osobné údaje

V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov spracúvame najmä nasledujúce osobné údaje:
 1. Identifikačné údaje, tými sa rozumie najmä meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie, hmotnosť, výška, identifikačné číslo, prípadne rodné číslo, pokiaľ jeho spracovanie vyžadujú príslušné právne predpisy.
 2. Kontaktné údaje, tými sa rozumejú najmä adresa, telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, prípadne ďalšie kontaktné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytol/a.
 3. Údaje o zdravotnom stave, tými sa rozumejú najmä údaje o anamnéze, užívaných liekoch, absolvovaných vyšetreniach, alebo nežiaducich udalostiach a ich liečbe, vrátane laboratórnych výsledkov, lekárskych alebo nemocničných správ. Vzhľadom na to, že ide o citlivé osobné údaje, sú spracúvané s náležitou starostlivosťou a je im poskytnutý vysoký štandard ochrany.
 4. Profesijne kvalifikačné údaje, tými sa rozumejú údaje o Vašich pracovných skúsenostiach a iných skutočnostiach uvedených vo Vašom životopise alebo obdobnej dokumentácii zaslanej prevádzkovateľovi, v prípade, že sa uchádzate o zamestnanie alebo v prípade, že ste zdravotníckym odborníkom a tieto dáta sú nevyhnutné k overeniu vašich znalostí a skúseností (napr. pokiaľ máte byť zaradený ako skúšajúci klinických skúšaní). 
 5. Údaje získané zo súboru cookies, v prípade, že ste navštívili niektorú z webových stránok spoločnosti patriacich do skupiny Sanofi Group.

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame: 

 • s Vašim súhlasom so spracovaním osobných údajov – v takomto prípade Vám bol/a informácia o spracovaní osobných údajov poskytnutá pred udelením Vášho súhlasu. V prípade, že máte akékoľvek doplňujúce otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, obráťte sa prosím na prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. 
 • bez Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov – v takomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje na základe iného právneho titulu, ako súhlasu, upraveného v čl. 6 nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 zákona. Môže ísť najmä o spracovanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, spracovania osobných údajov potrebných na plnenie právnej povinnosti, spracovania osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľom.
Prípady, kedy sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe iného právneho titulu, ako je súhlas so spracovaním osobných údajov, sú uvedené nižšie. V nasledujúcom texte môžete nájsť situáciu, na základe ktorej ste osobné údaje spoločnosti Opella poskytol/a, a oboznámiť sa s právnym základom, účelom a rozsahom spracovania Vašich osobných údajov. 
 1. Uzatvárate alebo uzavreli ste so spoločnosťou Opella zmluvu, rokujete o jej zmene alebo ukončení? 
  Najmä v súvislosti s Vašou činnosťou lekára, farmaceuta alebo iného zdravotníckeho pracovníka alebo v súvislosti s činnosťou Vášho zamestnávateľa ako zdravotníckeho zariadenia s nami možno rokujete o uzatvorení, zmene alebo ukončení zmluvy alebo plníte už uzatvorenú zmluvu alebo prijímate plnenie z takejto zmluvy. V týchto prípadoch sú spracúvané najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje za účelom dohodnutia podmienok zmluvy alebo plnenia takejto zmluvy. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade splnenie povinnosti zo zmluvy. 
 2. Ste zdravotníckym odborníkom a navštevuje Vás reprezentant spoločnosti Opella? 
  V prípade, že ste zdravotníckym odborníkom a navštevuje Vás obchodný reprezentant spoločnosti Opella, spracúvame Vaše kontaktné a identifikačné údaje na základe oprávneného záujmu, pretože máme ako farmaceutická spoločnosť záujem na propagácii svojich výrobkov a zároveň tiež na edukácii lekárov ohľadne našich produktov. Vaše osobné údaje sú spracúvané najmä za účelom vedenia databázy zdravotníckych odborníkov a kontaktovaní Vašej osoby. 
 3. Uchádzate sa o zamestnanie v spoločnosti Opella?
  V prípade, že ste uchádzačom o zamestnanie, potom spoločnosť Opella spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov a profesijných kvalifikačných údajov. Vaše osobné údaje spoločnosť Opella ako prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu, pretože je spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov zásadné na posúdenie vhodnosti kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje sú spracúvané iba na účely prijímacieho konania a vzájomnej komunikácie medzi Vami a spoločnosťou Opella. Vaše osobné údaje môžu byť následne spracúvané taktiež na uzatvorenie pracovnej alebo obdobnej zmluvy o výkone príslušnej činnosti. Právnym základom je v tomto prípade splnenie povinností zo zmluvy.
 4. Ste zamestnancom spoločnosti Opella?
  V prípade, že ste zamestnancom spoločnosti Opella, tak spoločnosť Opella spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov a profesijne kvalifikačných údajov. Vaše osobné údaje spoločnosť Opella ako prevádzkovateľ spracúva na základe plnenia povinností zo zmluvy, na základe plnenia zákonnej povinnosti, z titulu oprávneného záujmu alebo na základe súhlasu (k spracovaniu na základe súhlasu dochádza iba za predpokladu, že je zaručená jeho dobrovoľnosť a slobodné poskytnutie). O podrobnostiach tohto spracovania a súvisiacich právach sú zamestnanci osobitne informovaní.
 5. Ste subjektom skúšania v rámci klinického skúšania?
  V prípade, že ste subjektom skúšania v rámci klinického skúšania, potom sú Vaše osobné údaje spracúvané titulom oprávneného záujmu. Vzhľadom na to, že v rámci klinického skúšania dochádza rovnako k spracúvaniu tzv. citlivých osobných údajov (o zdravotnom stave), spracúvame tieto údaje na základe čl. 9 ods. 2 písm. i) nariadenia GDPR spracovanie nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia a na základe čl. 9 ods. 2 písm. j) nariadenia GDPR spracovanie z titulu vedeckého výskumu. Osobné údaje o Vašom zdravotnom stave sú spracovávané s náležitou starostlivosťou a ochranou ako citlivé údaje, a to iba za účelom uskutočnenia príslušného klinického skúšania a po dobu nevyhnutne potrebnú k naplneniu takéhoto účelu. O podrobnostiach tohto spracúvania a súvisiacich právach sú subjekty skúšania samostatne informované písomnou formou v rámci klinického skúšania.
 6. Nahlásil/a ste nežiaduce účinky liečivých prípravkov (urobil/a ste tzv. farmakovigilančné hlásenie)?
  V prípade, že ste nahlásil/a spoločnosti Opella nežiaduce účinky a urobil/a ste tak tzv. farmakovigilančné hlásenie, spracúva spoločnosť Opella ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: identifikačné údaje (iniciálky, prípadne aj meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, pohlavie), kontaktné údaje, pokiaľ sa Vaše hlásenie nežiaducich účinkov týka Vás, tak takéto údaje o Vašom zdravotnom stave (zdravotný stav (anamnéza), užívanie liečivých prípravkov a údaje o nežiaducich účinkoch a iných informáciách o bezpečnosti liečivých prípravkov), prípadne iné informácie, pokiaľ sú prevádzkovateľovi poskytnuté. K spracovaniu týchto osobných údajov dochádza na základe plnenia zákonnej povinnosti podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Vaše osobné údaje sú spracúvané iba za účelom sledovania bezpečnosti liečivých prípravkov v rozsahu identifikačných poprípade kontaktných údajov a citlivých údajov o zdravotnom stave, ktoré prevádzkovateľovi poskytnete. 
  V prípade, že ste lekár alebo iná tretia osoba a Vaše hlásenie obsahovalo osobné údaje ďalších osôb (pacientov), prosím informujte príslušných pacientov o spracovaní osobných údajov v rozsahu tejto informácie o spracovaní osobných údajov. 
 7. Obrátil/a ste sa na spoločnosť Opella s otázkou ohľadne užívania, dostupnosti produktov Opella alebo s inou obdobnou otázkou (tzv. medicínska otázka)?
  V prípade, že ste sa na spoločnosť Opella obrátil/a s tzv. medicínskou otázkou spracúva spoločnosť Opella ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, pretože považuje za dôležité poskytnúť Vám požadované informácie týkajúce sa liečivých prípravkov Opella, najmä s ohľadom na to, že tieto informácie môžu mať vplyv na správne užívanie predmetných prípravkov a predovšetkým potom tiež na Vaše zdravie. Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu a iba preto, aby sme Vám mohli poskytnúť odpoveď na Vašu otázku. V minimálnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané najdlhšie po dobu 30 rokov.  
 8. Sú Vám zasielané obchodné oznámenia alebo ste príjemcom inej marketingovej alebo obchodnej komunikácie?
  Pokiaľ Vám spoločnosť Opella zasiela obchodné oznámenia, spracúva k tomuto účelu najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Spoločnosť Opella ako prevádzkovateľ je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel na základe svojho oprávneného záujmu, v prípade, kedy ste Vy (alebo Váš zamestnávateľ) so spoločnosťou Opella už skôr nadviazal/a obchodný vzťah. V ostatných prípadoch je spoločnosť Opella ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel na základe Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje sú spracúvané iba za účelom vedenia databázy obchodných partnerov spoločnosti a zasielania týchto obchodných oznámení. 
 9. Ste lekárom, iným zdravotníckym odborníkom alebo iným členom tímu, ktorý sa podieľa na klinickom skúšaní alebo na neintervenčnej štúdii?
  V prípade, že ste lekár, iný zdravotnícky odborník alebo iný člen tímu podieľajúci sa na klinickom skúšaní alebo na neintervenčnej štúdii, spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy, ktorú ste uzavrel/a so spoločnosťou Opella alebo na základe zmluvy, ktorú spoločnosť Opella uzavrela s Vašim zamestnávateľom. Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozsahu identifikačných údajov, kontaktných údajov a prípadne tiež profesijne kvalifikačných osobných údajov preukazujúcich Vaše odborné znalosti alebo skúsenosti. Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely vedenia databázy lekárov podieľajúcich sa na klinických skúšaniach alebo na neintervenčných štúdiách a na kontaktovanie Vašej osoby v súvislosti s týmito aktivitami. Vaše osobné údaje môžu byť rovnako spracúvané na administratívne účely spojené s realizáciou zmluvy (napr. vyplácanie odmeny). 
  Pokiaľ ste lekárom, ktorý sa podieľa na klinickom hodnotení, pravdepodobne ste podpísali tzv.“Financial Disclosure“ jeho podpísanie vyžaduje Úrad pre lieky a potraviny (FDA)v súlade s príslušnou legislatívou USA. V takomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov a výšky odmeny poskytnutej za vykonanie klinického skúšania. Na tento účel sú Vaše osobné údaje spracované z titulu plnenia zákonnej povinnosti. 

Kto je príjemcom Vašich osobných údajov?

Vzhľadom na to, že medzi sebou spoločnosti patriace do skupiny Sanofi Group úzko spolupracujú, môžu medzi sebou v niektorých prípadoch zdieľať Vaše osobné údaje, najmä prostredníctvom databáz a systémov, ktoré sú zamestnancom spoločností skupiny Sanofi Group prístupné. 

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené rovnako externým poskytovateľom služieb za účelom poskytovania ich služieb, ako napr. hostovanie internetových stránok, analýzy dát, poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom, doručovania e-mailov, audit, spracovanie a analýza farmakovigilančných údajov, právne, daňové, účtovné a ďalšie služby.

Vaše osobné údaje môžu byť rovnako sprístupnené ďalším spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme v oblasti konkrétnych produktov alebo služieb. Môžu sem patriť naši partneri v oblasti spoločnej propagácie výrobkov, ktoré vyrábame a uvádzame na trh v rámci vzájomnej spolupráce.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tiež správnym orgánom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej správy v prípade, že je takéto sprístupnenie vyžadované príslušnými právnymi predpismi. 

Pokiaľ sa zúčastníte klinického skúšania ako skúšajúci lekár môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané rovnako Úradu pre lieky a potraviny (FDA).

Vaše osobné údaje môžu byť rovnako poskytnuté tretím osobám v súvislosti s reorganizáciou, fúziou, predajom, spoločným podnikom, postúpením, prevodom alebo iným nakladaním s celou našou spoločnosťou alebo jej časťou, jej majetkom alebo akciami (zahrňujúc tiež insolvenčné alebo obdobné súdne konanie).

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnostiam patriacim do skupiny Sanofi Group alebo ich zmluvným partnerom, ktorí majú sídlo mimo EU. Pokiaľ budú osobné údaje prenášané do krajín mimo EU, zaistí spoločnosť Opella ako prevádzkovateľ aj v tomto prípade náležitú úroveň ochrany Vašich osobných údajov, najmä tak, že príjemca týchto údajov bude viazaný štandardnými zmluvnými doložkami EU na ochranu osobných údajov. 

Akýkoľvek prenos údajov sa vykonáva v rámci (i) záväzných podnikových pravidiel spoločnosti Opella schválených francúzskou agentúrou na ochranu osobných údajov, (ii) štandardných zmluvných dokladov vypracovaných Európskou komisiou a schválenými francúzskymi agentúrami na ochranu osobných údajov, (iii) globálnych zásad spoločnosti Opella o ochrane súkromia a osobných údajov.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať? 

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú alebo prípustnú pre stanovené účely, na ktoré boli získané, pokým nepominie účel spracúvania osobných údajov, s ohľadom na primeranú dobu pre uplynutie premlčacích lehôt či iných lehôt na ochranu alebo uplatnenie zákonných či iných oprávnených nárokov a podľa zákonom stanovených lehôt na archiváciu a skartáciu.

Medzi kritéria používané na určenie dĺžky uchovávania údajov patrí: (i) doba, po ktorú trvá zmluvný vzťah; (ii) existencia právnej povinnosti, (iii) prípustnosť takého uchovania vzhľadom k nášmu oprávnenému záujmu a (iv) zákonom stanovené lehoty na archiváciu a skartáciu. 

Aké práva môžete v súvislosti so spracúvaním osobných údajov uplatniť? 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od spoločnosti Opella ako prevádzkovateľa informáciu o tom, či sú Vaše konkrétne osobné údaje spracúvané, aký je účel ich spracúvania, aké kategórie Vašich osobných údajov spoločnosť Opella spracúva, kto je príjemcom Vašich osobných údajov, po akú dobu budú Vaše osobné údaje spracúvané a aké práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte. Spoločnosť Opella ako prevádzkovateľ má rovnako povinnosť poskytnúť Vám informáciu o tom, či sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín. Môžete tiež od spoločnosti Opella ako prevádzkovateľa bezplatne požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov. 

Právo na opravu osobných údajov

V prípade, že zistíte, že prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Pokiaľ je to s prihliadnutím na účel spracovania osobných údajov prípustné, môžete rovnako požadovať doplnenie svojich osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo požadovať výmaz Vašich osobných údajov, avšak iba za predpokladu, že:

 • Vaše osobné údaje už nie je nutné spracúvať na účely, pre ktoré boli zhromaždené, 
 • odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný dôvod pre ich spracúvanie,
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov, pokiaľ sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neexistuje žiadny oprávnený záujem prevádzkovateľa , ktorý by prevažoval nad Vašimi záujmami,
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu,sa preukáže, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi. 
Aj v prípade, že sa preukáže, že existuje jeden z vyššie uvedených predpokladov na výmaz osobných údajov, môžu byť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu ďalej spracúvané, pokiaľ pretrváva iný právny dôvod na ich spracúvanie (napr. plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa). 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je spoločnosť Opella ako prevádzkovateľ povinná obmedziť, pokiaľ bude splnená niektorá z nižšie uvedených podmienok: 

 • popierate presnosť osobných údajov, v takomto prípade prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutnú k overeniu presnosti osobných údajov, 
 • neexistuje právny základ na spracúvanie osobných údajov, ale pred výmazom osobných údajov uprednostňujete ich obmedzenie, 
 • prevádzkovateľ Vaše osobné údaje už nepotrebuje, ale Vy ich vyžadujete k určeniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov,
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, v takomto prípade bude spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzené do doby,
 • kedy sa preukáže, či prevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa spracúvať Vaše osobné údaje (podľa výsledku preukazovania budú následne Vaše osobné údaje vymazané alebo naďalej spracúvané). 
Právo na prenositeľnosť osobných údajov

V prípade, že spoločnosť Opella ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvnej povinnosti, máte rovnako právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytol/a, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte. V rámci výkonu práva na prenositeľnosť máte právo, aby Vaše osobné údaje boli odovzdané priamo inému prevádzkovateľovi údajov. Za spracovanie Vašich osobných údajov týmto iným prevádzkovateľom už spoločnosť Opella nenesie žiadnu právnu zodpovednosť. 

Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov

Námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov môžete vzniesť v prípade, že sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Pokiaľ následne prevádzkovateľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody k spracúvaniu, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami a slobodami, nebudú už Vaše osobné údaje na základe predmetného oprávneného záujmu prevádzkovateľom naďalej spracúvané. 

Námietku proti spracúvaniu osobných údajov môžete vzniesť tiež v prípade, že sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu. V takomto prípade nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracúvané bez ďalšieho preukazovania. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, že sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (statny.dozor@pdp.gov.sk). 

Súbory cookies

Okrem osobných údajov, ktoré spoločnosť Opella získava priamo od Vás alebo z verejných zdrojov, spoločnosť Opella rovnako spracúva informácie z tzv. cookies. Cookies sú malé súbory písmen a čísel, ktoré môžu zhromažďovať údaje o správaní užívateľov na webových stránkach. Takto získané informácie však spoločnosť Opella nepoužíva za účelom Vašej identifikácie, ale výhradne za účelom štatistiky alebo diagnostikovania problémov súvisiacich s webovou stránkou alebo serverom. Viac o súboroch cookies používaných na našich webových stránkach sa môžete dozvedieť v texte nižšie. 
Súbory cookies používame na to, aby sme mohli lepšie porozumieť spôsobu, akým sú naše internetové stránky používané a aby bolo možné zlepšiť navigáciu v rámci týchto stránok. Súbory cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či už bola určitá stránka, ktorá je súčasťou nášho webu, zobrazená. Súbory cookies nám môžu tiež povedať, či ste naše Stránky už v minulosti navštívili, alebo či ste novým návštevníkom. Súbory cookies, ktoré používame, nezhromažďujú informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby okrem IP adresy. Pokiaľ si neprajete súbory cookies prijímať, môžete v nastaveniach vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z pevného disku vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornený. 
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Opella zhromažďuje informácie o Vašom použití našich stránok prostredníctvom cookies tiež za účelom marketingu. Máte možnosť tieto cookies odmietnuť. V prípade, že takéto spracúvanie neodmietnete, použijeme získané informácie k analýze užívateľského správania návštevníkov našich webových stránok a tiež na zobrazovanie špecifickej reklamy na našich stránkach. Budeme Vám zobrazovať reklamy alebo obsah, pri ktorých na základe Vášho užívateľského správania dôvodne predpokladáme, že zodpovedajú Vašim záujmom, a Vám je teda zobrazované menšie množstvo náhodne vyberanej reklamy alebo nepreferovaný obsah.

Informácie o cookies a možnosť vypnutia nájdete tiež tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba. Svoj internetový prehliadač môžete nastaviť takým spôsobom, aby súbory cookies nemohli byť ukladané na Váš pevný disk a/lebo aby ste boli vždy dotazovaný, či si prajete súbory cookies povoliť. Povolené súbory cookies môžete tiež kedykoľvek vymazať. Podrobné informácie o týchto funkciách nájdete v návode na použitie vášho internetového prehliadača. Vysvetlenie vo forme textu s obrázkami pre prehliadače Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome nájdete tiež pod týmto odkazom http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba. Pokiaľ nepovolíte ukladanie súborov cookies, môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti našich webových stránok.

Na našich Stránkach sú používané nasledujúce cookies:

 Cookies
Druh  Názov  Popis
Cookies  JSESSIONID  Used for websphere Session management 
Cookies  __utma  Google Analytics 
Used to monitor our traffic and highlight issues that
may arise from people browsing our site. 
Cookies   __utmb
 Cookies  __utmc
 Cookies __utmt 
 Cookies __utmz 
 Cookies  xtan217508 XiTi / ATInternet 
Used to monitor our traffic and highlight issues that
may arise from people browsing our site.
 Cookies xtant217508 
 Cookies Xtvrn 
 Cookies bt2  Addthis.com 
Used to provide “Share” functionality 
 Cookies  di2
 Cookies Uid 
 Cookies  Vc
 Local Storage _at.cww 
 Local Storage _at.hist.MMdd 
 Local Storage at-lojson-cache-
addthis4sanofi 
 Local Storage at-rand 

Naše stránky používajú tiež službu Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využíva špecifický formát súborov „cookie“, tj. textový súbor, ktorý je uložený vo Vašom počítači a umožňuje analýzu vášho používania stránok. Informácie o používaní týchto stránok vygenerovaných súborom cookie sú bežne prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sú ukladané. Radi by sme zdôraznili, že služba Google Analytics bola na týchto webových stránkach rozšírená tak, aby zahrňovala kód „gat._anonymizeIp();“ na zaistenie anonymného záznamu IP adresy (takzvanej maskovanej IP adresy). Vzhľadom na anonymizáciu IP adries na týchto webových stránkach je vaša IP adresa spoločnosťou Google v rámci EU a štátov EHS skrátená. Jedine vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google do USA prenášaná úplná IP adresa a ešte len tam dochádza k jej skráteniu. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na analýzu spôsobu, akým tieto stránky používate, a na základe týchto údajov spracúva prehľady o aktivitách na stránkach a poskytuje nám dodatočné služby týkajúce sa používania webových stránok a používania Internetu. Môžete spoločnosti Google v zaznamenávaní dát o vašom použití stránok generovaných súborom cookie a vo spracúvaní týchto údajov zabrániť stiahnutím a nainštalovaním plug-in modulu prehliadača, ktorý je dostupný pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ďalšie informácie o podmienkach použitia a o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránkach 
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en alebo 
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Stránky nie sú určené k získavaniu dôverných informácii od užívateľov.

V dôsledku tejto skutočnosti nebudú žiadne informácie (vo forme dokumentov, dát, grafiky, otázok, návrhov a pod.), ktoré na stránkach uverejníte, považované za dôverné, s výnimkou vyššie uvedených osobných údajov. Poskytnutím informácií oprávňujete spoločnosť Opella k tomu, aby s týmito informáciami nakladala, reprodukovala ich, upravovala alebo poskytovala ďalej, vždy však iba za účelom vybavenia Vašej žiadosti.

Neposkytujte prostredníctvom stránok žiadne osobné údaje iných osôb ani informácie, ktoré sú dôverné alebo ktoré tvoria obchodné tajomstvo.
 
Súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť vašu skúsenosť s webovými stránkami
Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookie.
OK