Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii. 

Vedľajšie účinky lieku môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SR, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Lieky / Bezpečnosť liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení : https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Pokiaľ sa hlásenie týka biologického lieku, je potrebné uviesť aj presný obchodný názov a číslo šarže.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov skupiny Sanofi nám môžete nahlásiť emailom: bezpecnostliekov@sanofi.com alebo telefonicky +421 233 100 100. 

Informácie o podozrení na nedostatok v kvalite lieku môžete nahlásiť spoločnosti sanofi na adrese: sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., tel.: 02 33 100 100, e-mail: recepcia@sanofi.com.

 

Kontaktujte nás

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
Aupark Tower 
Einsteinova 24 
851 01 Bratislava 
Slovenská Republika

 

(+421) 2 33 100 100            recepcia@sanofi.com