Rýchla navigácia menu :

 1. Prejsť na obsah
 2. Prejsť na hlavnú časť menu
 3. Prejsť na nástroj pre vyhľadávanie
 4. Prejsť na menu Pomocník
 5. Prejsť na modul
 6. Prejsť na zoznam klávesových skratiek

V ponuke Pomocník :

 1. Sanofi vo svete |
   
 2. Lokálne webové stránky |
   
 3. Korporátne webové stránky |
   
 4. Kontaktujte nás |
 5. Mapa stránky |
 6. Pomocník
 1. Veľkosť písma

  Zmenšiť Zväčšiť  
 
 

Právne aspekty

Kontaktujte nás

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Aupark Tower
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská Republika

Tel.: (+421) 2 33 100 100
Fax: (+421) 2 33 100 199

Obsah :

Internetová stránka spoločnosti Sanofi o právnych aspektoch, zodpovednosti a dôvernosti informácií

Spoločnosť Sanofi (ďalej už len "Sanofi") udržiava túto Internetovú stránku (ďalej už len "Internetovú stránku") pre vaše osobné potešenie, informovanosť, vzdelávanie a komunikáciu. Budeme radi, ak si ju prezriete.

 
Zoznam priame odkazy na oddiely :

 
Internetová stránka a jej obsah sú štruktúrované v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. I keď je k dispozícii aj osobám z iných krajín, stránka ako aj jej obsah sú navrhnuté pre osoby žijúce na území Slovenskej republiky.

Táto Internetová stránka môže občas obsahovať informácie o rôznych zdravotných stavoch a ich liečbe. Cieľom týchto informácií nie je nahradiť poradenstvo profesionálnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Informácie uvedené na tejto stránke nepoužívajte na účely diagnostiky zdravotného problému alebo ochorenia. Na tieto účely vždy vyhľadajte profesionálneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Internetová stránka obsahuje informácie o spoločnosti Sanofi, ktoré môžu byť užitočné pre jej zákazníkov, zamestnancov a širokú verejnosť. Spoločnosť Sanofi však neručí za dostupnosť, presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií tu uvedených a výslovne odmieta akúkoľvek povinnosť aktualizovať uvedené informácie, s výnimkou povinnosti aktualizovať informácie v súlade s platnou liekovou legislatívou Slovenskej republiky. Spoločnosť Sanofi ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo vynechané informácie v obsahu tejto Internetovej stránky.

Internetová stránka môže obsahovať výhľadové finančné a iné informácie, ktoré v sebe zahŕňajú riziká a neistoty, vrátane rizík spojených s neodmysliteľnou neistotou farmaceutického výskumu, vývoja a komercionalizácie prípravkov, dosahu konkurenčných prípravkov, patentov, zodpovednosti za chyby prípravkov, hradenia tretími stranami ako aj ostatných rizík a neistôt, ktoré z času na čas popisujú výročné správy spoločnosti Sanofi.

Prístupom na Internetovú stránku a jej využívaním vyjadrujete svoj bezvýhradný súhlas s dole stanovenými podmienkami požívania ("Podmienky používania").

Podmienky používania

 • Na tejto Internetovej stránke sa môžete pohybovať úplne voľne. Môžete si z nej sťahovať materiály. Všetky stiahnuté materiály môžete využívať na osobné, nie obchodné účely. Žiadne z materiálov však nemôžete distribuovať, upravovať, prenášať, opätovne používať, vystavovať alebo používať na verejné alebo komerčné účely bez písomného súhlasu spoločnosti Sanofi. V stiahnutých materiáloch je nutné zachovať všetky informácie o autorských a iných vlastníckych právach.
 • Celý obsah internetovej stránky je autorsky chránený, pokiaľ nie je uvedené inak a nie je možné ho používať inak, než za podmienok stanovených v tomto dokumente a bez písomného súhlasu spoločnosti Sanofi. Obrázky ľudí alebo miest zobrazených na Internetovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti Sanofi alebo sú používané s jej súhlasom.
 • Tieto obrázky nesmiete používať, ak to nepovoľujú tieto Podmienky používania alebo špeciálne povolenie uvedené v inej časti Internetovej stránky. Neautorizované používanie obrázkov môže porušiť autorské práva, obchodnú značku, dôvernosť alebo ustanovenia o zverejňovaní a oznamovaní.
 • Internetovú stránku využívate na vlastné riziko. Spoločnosť Sanofi, ani žiadna iná strana zainteresovaná do vytvárania, produkcie alebo dodania tejto Internetovej stránky nenesie zodpovednosť za žiadnu priamu, náhodnú, následnú, nepriamu alebo vymáhateľnú škodu vyplývajúcu z vášho prístupu na stránku, alebo jej využívania. Toto ustanovenie sa vzťahuje na akékoľvek poškodenie, aj poškodenie vyplývajúce z vírusov, ktoré môžu infikovať váš počítač alebo iný majetok. Všetko na tejto Internetovej stránke je vám poskytnuté BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO NEVÝSLOVNEJ, VRÁTANE. ALE NIE S OBMEDZENÍM NA NEVÝSLOVNÚ ZÁRUKU PREDAJNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré právne poriadky nepripúšťajú výluku nevýslovných záruk, takže niektoré z uvedených výluk sa na vás nemusia vzťahovať. Overte si platnú legislatívu v oblasti obmedzení výluk nevýslovných záruk vo vašej krajine.
 • K akejkoľvek komunikácii alebo materiálu, ktorý pošlete alebo vystavíte na Internetovú stránku prostredníctvom elektronickej pošty alebo iným spôsobom, vrátane, ale nie s obmedzením na údaje, otázky, poznámky, návrhy sa bude pristupovať ako k materiálom, ktoré nemajú dôverný charakter a nevzťahujú sa na ne vlastnícke práva. Spoločnosť Sanofi, alebo ktorékoľvek jej zastúpenie môže tieto materiály alebo komunikáciu používať na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie s obmedzením na ich reprodukciu, zverejnenie, prenos, publikovanie, vysielanie a ďalšie vystavovanie. Spoločnosť Sanofi a jej miestne zastúpenia tiež môžu využívať akúkoľvek komunikáciu alebo materiály, ktoré ste poslali na Internetovú stránku na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie s obmedzením na účely rozvoja, výroby a marketingu produktov.
 • Ochranná známka, logá a značky služieb (spoločné označenie „ochranné známky") vystavené na Internetovej stránke sú registrované a neregistrované ochranné známky spoločnosti Sanofi a ďalších subjektov. Nič uvedené na tejto internetovej stránke nemôže byť interpretované ako poskytnutie a následne, ako prekážka uplatnenia žalobného nároku, akejkoľvek licencie alebo práva na ochrannú známku bez písomného vyjadrenia spoločnosti Sanofi alebo tretej strany. Zneužitie ochrannej známky na internetovej stránke a v jej obsahu je prísne zakázané, pokiaľ ustanovenia Podmienok používania nestanovujú inak. Týmto ste informovaný, že spoločnosť Sanofi bude dôrazne a v najširšom zákonnom rozsahu obhajovať svoje právo na duševné vlastníctvo Internetovej stránky a jej obsah, vrátane uplatňovania trestnoprávnych sankcií.
 • Spoločnosť Sanofi neoverovala všetky Internetové stránky, ktoré môžu byť na túto Internetovú stránku prepojené a nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej z nich. Vaše prepájanie na akékoľvek iné internetové stránky je na vaše vlastné riziko. Ak ste sa prepojili na ďalšiu internetovú stránku, prečítajte si právne informácie uvedené na príslušnej stránke o zachovávaní dôverného charakteru informácií na danej stránke, pretože sa môžu líšiť od politiky a právnych informácií našej Internetovej stránky.
 • Spoločnosť Sanofi síce môže občas monitorovať alebo posudzovať diskusie, rozhovory, informácie vystavené na stránke, bulletiny a podobné informácie, nie je to však jej povinnosťou, s výnimkou aktualizácie požadovanej platnou legislatívou Slovenskej republiky. Sanofi zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetovej stránky, ani za žiadne chyby, hanobenie, krivé obvinenie, osočovanie, vynechanie, nepravdivosť, obscénnosť, pornografiu, profanáciu, nebezpečenstvo alebo nepresnosť akejkoľvek informácie na Internetovej stránke.
 • Je zakázané, aby ste vystavovali alebo prenášali akékoľvek nezákonné, ohrozujúce, osočujúce, obviňujúce, obscénne, poburujúce, pornografické alebo zneucťujúce, profánne materiály, alebo akékoľvek materiály, ktoré by mohli predstavovať alebo nabádať ku konaniu, ktoré by mohlo byť klasifikované ako trestný čin, alebo každé konanie, na základe ktorého vzniká občianskoprávna zodpovednosť alebo porušenie zákona. Sanofi bude plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo v rámci súdneho nariadenia požadujúceho alebo nariaďujúceho spoločnosti Sanofi zverejniť totožnosť kohokoľvek, kto takéto informácie alebo materiály zverejní.
 • Je zakázané meniť, poškodzovať alebo ničiť Internetovú stránku, alebo pridávať na ňu akékoľvek neautorizované materiály. Spoločnosť Sanofi si bude dôrazne chrániť svoju Internetovú stránku a akéhokoľvek narušiteľa bude stíhať v plnej miere stanovenej zákonom, vrátane trestnoprávnych sankcií.
 • Sanofi si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť alebo odstrániť materiály z Internetovej stránky a Sanofi môže kedykoľvek revidovať tieto Podmienky používania a iné pravidlá uvedené na tejto Internetovej stránke. Každá takáto revízia je pre vás záväzná, preto by ste mali stránku pravidelne navštevovať, aby ste sa oboznámili s aktuálnymi Podmienkami používania a pravidlami.

Dôvernosť informácií

Nezbierame žiadne osobné informácie o vašej osobe, pokiaľ nám ich neposkytnete dobrovoľne. Ak si neželáte, aby boli zaznamenané vaše osobné údaje, neposkytujte nám ich.

Ak nám poskytnete osobné údaje nepodliehajúce ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov, napríklad meno, adresu, e-mailovú adresu, číslo telefónu a iné osobné údaje, možno vás budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo klasickej pošty s cieľom poskytnúť vám informácie, ktoré by podľa nášho názoru mohli byť pre vás zaujímavé. Zároveň vám ponúkneme možnosť odstúpiť od tejto služby. Informácie, ktoré nám pošlete, nepredávame ani nepresúvame iným subjektom mimo našej spoločnosti, s výnimkou toho, že vaše údaje môžeme postúpiť externej spoločnosti, ktorá spracúva poštu. Vašu e-mailovú adresu a akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete, považujeme za informácie súkromného a dôverného charakteru, a v rámci Sanofi sa k nim bude náležite pristupovať. Údaje môžu byť prenesené alebo sprístupnené iba oprávneným zamestnancom spoločnosti Sanofi v iných krajinách. K osobným údajom sa vždy pristupuje ako k dôverným informáciám.

Údaje, ktoré nemajú osobný charakter, t.j. otázky, pripomienky, nápady, návrhy, sa nepovažujú za údaje dôverného charakteru a spoločnosť Sanofi má plnú právomoc ich zverejniť a používať ich bez toho, aby ju viazala akákoľvek povinnosť voči vám na akýkoľvek účel alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov.

Vo vašom počítači môžeme s vašim súhlasom uložiť niektoré informácie, aby sme zvýšili kvalitu vašich návštev na našej Internetovej stránke. V niektorých prípadoch nám tieto informácie pomôžu prispôsobiť obsah vašim potrebám, alebo nám pri opakovaných návštevách Internetovej stránky pomôžu vyhnúť sa požadovaniu tých istých informácií. S väčšinou internetových prehliadačov môžete z pevnej pamäte svojho počítača vymazať informácie označované ako „cookies”, zablokovať ich alebo dokonca vám môže chodiť varovanie skôr, než by sa „cookie” do vášho systému dostalo. Keď sa chcete dozvedieť niečo viac o „cookies”, pozrite sa do inštrukcií k prehliadaču, alebo využite funkciu „pomoc”.

Veľmi nám záleží na ochrane súkromia detí. Naším zámerom nie je zhromažďovať akékoľvek osobné údaje od detí do 18 rokov. Ak nám dieťa poskytlo osobné údaje, mal by nás kontaktovať jeho rodič alebo opatrovník/pestún.

Ak si neželáte, aby sme vás kontaktovali, alebo ak máte nejaké otázky ohľadne našej politiky na zachovávanie dôvernosti informácií, kontaktujte nás.

Aktualizované: 04. Január 2018